Zaloguj się

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  Z 18.12.2023

 

I. Postanowienia ogólne:

1. Właścicielem i administratorem Serwisu, jest STARWAY Mateusz Grzesiak Spółka jawna z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 80/82/700, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000892388, NIP: 5272954710, REGON: 388632788, adres poczty elektronicznej: books@starwayinstitute.com, tel. +48 690 094 994.

2. Serwis prowadzony jest w celu świadczenia usług dostępnych drogą elektroniczną (Usługi) oraz sprzedaży prezentowanych w nim Produktów. Informacje o prezentowanych w Serwisie Produktach, w szczególności o cenie, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

3. Wszelkie prawa do Serwisu są zastrzeżone. Powyższe odnosi się między innymi do zamieszczonych w Serwisie elementów tekstowych, graficznych, układów elementów, formularzy. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu nie powoduje nabycia jakichkolwiek praw do Serwisu. Korzystanie z Serwisu dozwolone jest jedynie w zakresie „dozwolonego użytku” określonego w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993 r., Nr 47, poz. 211, z późn. zm.).

4. Prowadzący Serwis oświadcza, iż dysponuje wszelkimi niezbędnymi uprawnieniami w zakresie sprzedaży Produktów, objętych prawami autorskimi osób trzecich, w tym odpowiednimi licencjami.

5. Użytkownik rejestrując się w Serwisie potwierdza, że zapoznał się Regulaminem oraz akceptuje zawarte w nim postanowienia w całości i bez zastrzeżeń. Oświadczenie to jest składane poprzez oznaczenie aktywnego pola, wyszczególnionego i widocznego w toku rejestracji.

6. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Regulamin określa w szczególności:

a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,

b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,

c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,

d) tryb postępowania reklamacyjnego.

7. Regulamin jest udostępniany Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.

8. Regulamin obowiązuje w zakresie Usługi Produktów w nim określonych. Regulamin nie obejmuje usług, produktów, promocji, programów lojalnościowych oraz zniżek pakietowych, które posiadają swoje odrębne regulaminy.

II. Definicje:

1. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://psychologiahejtu.pl/ wraz z wszystkimi jego podstronami oraz na stronach powiązanych, na których niniejszy Regulamin jest zawarty.

2. Starway - STARWAY Mateusz Grzesiak Spółka jawna z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 80/82/700, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000892388, NIP: 5272954710, REGON: 388632788, adres poczty elektronicznej: books@starwayinstitute.com, tel. +48 690 094 994.

3. Użytkownik – każda osoba, która korzysta z Serwisu.

4. Klient – Użytkownik dokonujący zamówienia w ramach Serwisu.

5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Starway czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. Koszyk - usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Użytkownikowi umieszczanie Produktów, którymi jest zainteresowany, na prywatnej liście, która umożliwia późniejsze zawarcie Umowy.

7. Poprzednia najniższa cena - najniższa cena danego Produktu jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki lub w przypadku, gdy dany Produkt jest w sprzedaży krócej niż 30 dni najniższa cena danego Produktu, która obowiązywała w okresie od dnia dostępności danego Produktu do dnia wprowadzenia obniżki.

8. Produkt – towary lub treści cyfrowe dostępne w Serwisie, tj.

a. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w Serwisie, będąca przedmiotem Umowy, z wyjątkiem rzeczy, która służy wyłącznie jako nośnik Treści cyfrowej,

b. Treści cyfrowe – dane wytworzone i dostarczone w postaci cyfrowej w formie m.in. audiobooka, ebooka lub nagrań kursów dostępnych online.

9. Przedsiębiorca – Konsument - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEiIDG.

10. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin wraz z późniejszymi zmianami.

11. Umowa – umowa zawierana na odległość drogą elektroniczną między Starway i Użytkownikiem, której przedmiotem jest sprzedaż Towaru lub dostarczanie Treści cyfrowych za pomocą Serwisu. Treść Umowy wyznaczają w szczególności: (i) warunki podane w trakcie procesu zakupowego, (ii) treść oświadczeń (w tym zgód) wyrażonych przez Użytkownika podczas procesu zakupowego (np. zgoda na natychmiastowe rozpoczęcie dostępu do treści lub usług cyfrowych, skutkująca utratą prawa odstąpienia od Umowy), (iii) postanowienia Regulaminu.

12. Usługa - usługi świadczone przez Starway drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, uregulowane niniejszym Regulaminem.

III. Usługi świadczone drogą elektroniczną:

1. Za pośrednictwem Serwisu, Starway świadczy następujące Usługi:

1) Dostarczanie treści

2) Konto,

3) Koszyk,

4) Formularz kontaktowy,

5) Referencje i Opinie

6) Wtyczki portali społecznościowych,

7) inne Usługi dostępne w Serwisie, aktualnie dostępne dla Użytkowników.

2. Użytkownik ma obowiązek korzystania z Serwisu oraz Usług w sposób zgodny z Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.

3. Usługa Dostarczania treści:

1) Korzystanie z Serwisu w zakresie dostarczania treści rozpoczyna się w momencie otwarcia dowolnej strony Serwisu oraz kończy się w momencie zamknięcia ostatniej strony Serwisu. Dostarczanie treści nie wymaga rejestracji ani zalogowania się.

2) Korzystanie z Serwisu w zakresie dostarczanych treści jest nieodpłatne, lecz wymaga posiadania urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz standardowej przeglądarki stron internetowych.

3) Dostarczane treści dotyczą Produktów, Usług, jak również innych produktów oferowanych przez Starway, lecz nieobjętych niniejszym Regulaminem, informacji o aktualnościach, wydarzeniach, eventach dotyczących Starway lub związanych z tematyką rozwoju osobistego oraz rozwoju marki. Dostarczane treści mogą zawierać również informacje o kontrahentach biznesowych i podmiotach powiązanych ze Starway lub jego obszarami zainteresowań i działalności.

4. Konto:

1) Każdy Użytkownik uprawniony jest do założenia oraz używania Konta. Z chwilą założenia Konta zawiera ze sprzedawcą Umowę o świadczenie usługi Konta.

2) W celu utworzenia Konta, Użytkownik obowiązany jest dokonać rejestracji.

3) Do prawidłowego korzystania z Konta wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji osoby korzystającej ze Serwisu, po zalogowaniu się do Konta. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania.

4) W celu dokonania rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Starway w Serwisie, a następnie przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji Użytkownik ustala indywidualne Hasło.

5) Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem poniższych zasad:

a. Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego, chyba że pole jest oznaczone jako opcjonalne,

b. informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika i być zgodne z prawdą, przy czym Użytkownik jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego,

c. Użytkownik powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego,

d. Użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności, oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego,

6) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych.

7) Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jaką jest prowadzenia Konta, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta.

8) Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyny usunąć Konto poprzez wysłanie żądania do Starway.

9) Użytkownik zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Starway, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji Użytkownik powinien niezwłocznie zmienić hasło, wykorzystując odpowiednie funkcjonalności w ramach Konta.

5. Koszyk:

1) Świadczenie usługi Koszyka rozpoczyna się w momencie umieszczenia w nim danego Produktu przez Klienta.

2) Skorzystanie z Usługi Koszyka nie wymaga rejestracji w Serwisie.

3) Za pomocą Usługi Koszyk Klient może umieścić interesujące go Produkty na prywatnej liście i mieć do niej dostęp w późniejszym czasie, bez konieczności ponownego wyszukiwania Produktu, wyrazić chęć nabycia Produktu, wpisać kod rabatowy oraz sprawdzić podsumowanie swojego zakupu.

4) Z Koszyka Klient może bezpośrednio przejść do zawarcia Umowy i dokonania płatności za Produkt.

5) Zakończenia świadczenia Usługi Koszyka następuje w momencie usunięcia wszystkich Produktów z Koszyka.

6. Referencje i Opinie:

1) Starway pozyskuje Referencje i Opinie (np. opinie, polecenia, referencje i inne formy wyrażania oceny) Użytkowników korzystających z Produktów oraz uczestników pozostałych szkoleń, eventów i wydarzeń oraz publikuje je w Serwisie i wykorzystuje do innych form promocji.

2) Referencje i Opinie są pozyskiwane poza Serwisem, w ramach kontaktów indywidualnych.

3) Wystawione Referencje i Opinie są publikowane w Serwisie z oznaczeniem imienia i nazwiska oraz wizerunku osoby ją wystawiającej, za jej zgodą.

4) Opinia nie może zawierać treści objętych prawami własności intelektualnej osób trzecich.

5) Autor Referencji i Opinii może w każdej chwili zgłosić wniosek o usunięcie treści z Serwisu.

6) Opinie pochodzą wyłącznie od osób, które skorzystały z usług lub towarów Starway, a tym samym są weryfikowane przez Starway pod kontem pochodzenia od podmiotów, którzy faktycznie użyły lub nabyły danego towaru lub skorzystała z usługi.

7. Wtyczki do portali społecznościowych:

1) W zakresie wtyczek portali społecznościowych Starway wyłącznie udostępnia wtyczki poprzez ich odpowiednie zamieszczenie w Serwisie.

2) Wtyczki do portali społecznościowych umożliwiają przejście Użytkownika z Serwisu bezpośrednio do konta Starway prowadzonego w serwisie społecznościowym.

3) Zarówno samo działanie wtyczek, jak i portali społecznościowych odbywa się na zasadach określonych w regulaminach poszczególnych portali społecznościowych i jest niezależne od Starway.

4) W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo Starway nie ponosi odpowiedzialności za działanie wtyczek i portali społecznościowych.

8. Formularz kontaktowy:

1) Użytkownik ma możliwość skontaktować się ze Starway za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego w Serwisie.

2) W celu nawiązania kontaktu poprzez formularz kontaktowy Użytkownik powinien wskazać imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz treść wiadomości, a następnie kliknąć „Wyślij”. Przedstawiciel Starway skontaktuje się z Użytkownikiem poza Serwisem w jeden podanych przez Użytkownika sposobów (e-mail, telefon).

IV. Złożenie zamówienia:

1. Zawarcie Umowy między Klientem, a Starway następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia w Serwisie na warunkach wskazanych poniżej. Prezentacja Produktu wraz z jego ceną regularną w Serwisie nie stanowi oferty jego zakupu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaż lub dostarczania Treści cyfowych, po zaakceptowaniu przez Starway złożonego przez Klienta zamówienia.

2. Starway umożliwia Klientowi złożenie zamówienia za pośrednictwem Serwisu w następujący sposób:

a. Klient dodaje wybrany Produkt do Koszyka poprzez wybór polecenia "ZAMAWIAM PAKIET”, po czym przechodzi do realizacji zamówienia,

b. Klient posiadający Konto potwierdza w formularzu zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy. Klient, który nie posiada Konta samodzielnie wypełnia formularz zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy. W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy: Produkty, ich ilość, rodzaj, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. W wypadku Klientów będących Przedsiębiorcami lub Przedsiębiorcami-Konsumentami wykonującymi działalność gospodarczą niezbędne jest także podanie nazwy oraz adresu firmy, a jeśli zażądali oni w ramach formularza wystawienia faktury VAT, również numeru NIP., zgodnie z art. 106b ust.5 ustawy o VAT. W ramach rozwoju dostępnych w Sklepie Produktów lub usług, Starway może wprowadzić obowiązek podania w treści formularza zamówienia lub w innym właściwym miejscu, innych informacji dotyczących Produktów lub Klienta,

c. Wysłanie formularza następuje przez aktywację odpowiedniego pola „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” w formularzu zamówienia,

d. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Starway, Klientowi wyświetlany jest formularz zawierający informacje określone w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności takie jak cena łączna wybranych Produktów oraz łączny koszt wybranego sposobu dostawy,

e. W trakcie składania zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”, Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „Koszyk” poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka.

3. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Starway oferty zawarcia Umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem zamówienia.

4. Starway ma prawo do weryfikacji dokonanego zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do możliwości realizacji Zamówienia.

5. Po złożeniu zamówienia, Starway niezwłocznie przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji.

6. Na podstawie opłaconego zamówienia, Starway dokonuje weryfikacji dostępności w Sklepie zamówionego przez Klienta Produktów.

7. W przypadku nieotrzymania przez Starway płatności Klienta, który wybrał płatność z góry, tj. płatność przelewem lub płatność elektroniczną, zamówienie zostaje oznaczone jako "oczekuje na wpłatę". Wówczas Starway może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta. Nieuiszczenie płatności w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia, spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach zamówienia oferty.

8. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Odmowa odbioru Produktu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę.

9. Po złożeniu zamówienia Starway niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Starway Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Starway o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy. a w przypadku Treści cyfrowych również potwierdzenie wyrażenia przez niego zgody na utratę prawa odstąpienia od Umowy, jeśli taką zgodę wyraził. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa między Klientem a Starway. 10. W przypadku braku w Serwisie zamówionego Produktu albo braku możliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn, Starway niezwłocznie poinformuje Klienta o powstałych okolicznościach drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta lub telefonicznie.

11. Serwis zastrzega sobie prawo do nierealizowania zamówień bez udostępnienia kontaktu, pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.

12. Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa, Starway może zaproponować Klientowi:

a. anulowanie całości zamówienia (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Starway z obowiązku realizacji zamówienia),

b. anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa w racjonalnym terminie (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Starway z realizacji zamówienia w zakresie, w jakim nie jest ona możliwa),

c. podział zamówienia oraz określenie terminu realizacji zamówienia w części, której realizacja pierwotnie nie jest możliwa (wybór tej opcji przez Klienta powoduje, że dostawa dokonana zostanie w odrębnych przesyłkach.

13. W przypadku braku możliwości przyjęcia oferty złożonych w ramach zamówienia, Umowa nie zostaje zawarta, a Starway niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa nie została zawarta.

14. Ostateczną ceną wiążącą strony Umowy jest cena umieszczona przy danym Produkcie w momencie składania zamówienia przez Klienta.

15. Ceny zamieszczone przy danym Produkcie:

a. stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich,

b. nie zawierają informacji w zakresie kosztów dostawy, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy,

16. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona zostaje po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy oraz formy płatności, w ostatnim kroku złożenia zamówienia.

V. Płatność:

1. Płatność za zakup Produktu może być dokonana w formie:

a) kartą kredytową lub debetową online,

b) przelewu z konta bankowego,

c) przelewu internetowego.

2. Do zawarcia Umowy dochodzi w momencie uznania środków na rachunku bankowym Starway.

3. Dostęp do Treści cyfrowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Starway potwierdzenia akceptacji płatności przez operatora płatności. W przypadku nieodnotowania przez Starway uiszczenia ceny za Treści cyfrowe, dostęp do nich nie zostanie przydzielony.

VI. Dostawa

Towary

1. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem przewoźników wskazanych w Sklepie, na adres wskazany w formularzu zamówienia. Czas realizacji zależy od czasu dostawy przez firmę kurierską.

2. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta, informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Starway.

3. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

Treści cyfrowe

4. Starway jest obowiązany do dostarczenia Treści cyfrowych niezwłocznie po dokonaniu przez Klienta płatności za złożone zamówienie, nie później niż w ciągu 72 godziny od dnia otrzymania przez Starway płatności za złożone zamówienie, chyba że przy danej Treści cyfrowej zaznaczono inaczej.

5. Realizacja zamówienia w zakresie Treści cyfrowych następuje drogą elektroniczną, poprzez przesłanie Klientowi na podany przez niego w formularzu zamówienia adres e-mail wiadomości, zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionych Treści cyfrowych.

6. W przypadku gdy dostarczanie Treści cyfrowych nie rozpoczęło się zgodnie z pkt 1 powyżej, a nie zastrzeżono inaczej, Klienta powinien sprawdzić swoje środowisko cyfrowe tj.:

a. czy podał poprawny adres e-mail w formularzu zamówienia,

b. czy wiadomość e-mail nie została skierowana do folderu „spam” lub podobnego,

c. czy system nie blokuje dostarczenia wiadomości e-mail,

d. czy posiada odpowiednie, wskazane przez Starway oprogramowanie do odtworzenia Treści cyfrowej.

7. Dostęp do Treści cyfrowych uzyskiwany jest na czas określony przy opisie danej Treści cyfrowej w Serwisie, tj. 365 dni dla kursów online i 90 dni dla szkoleń open.

8. Klient, który nie wykorzystał dostępu do Treści cyfrowych w określonym terminie, nie ma prawa do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany dostęp.

VII. Tryb postępowania reklamacyjnego:

1. Reklamacje dot. problemów z korzystaniem z Serwisu lub w zakresie Produktów mogą być zgłaszane Starway pocztą elektroniczną na adres email: books@starwayinstitute.com.

2. Każda reklamacja winna zawierać:

a) dane Użytkownika oraz adres poczty elektronicznej użyty podczas rejestracji;

b) szczegółowy opis problemu,

c) oraz dodatkowo w miarę możliwości bankowe potwierdzenie płatności.

3. Jeżeli reklamacja zawiera inne braki niż wskazane ust. 2 lub jeżeli będzie to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, Starway niezwłocznie wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

4. Prawidłowo złożona reklamacja będzie rozpatrywana przez Starway niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia jej zgłoszenia w sposób wyżej podany. Starway udziela odpowiedzi, co do sposobu załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej z którego wysłano zgłoszenie reklamacyjne, chyba, że w zgłoszeniu reklamacyjnym wskazano inny adres poczty elektronicznej na jaki ma być wysłana odpowiedź.

5. Wniesienie przez Użytkownika reklamacji, a także jej nieuznanie albo pozostawienie bez rozpoznania przez Starway, nie wpływa na uprawnienia Użytkownika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Starway nie przewiduje korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

7. Wniesienie przez Konsumenta reklamacji, a także jej nieuznanie albo pozostawienie bez rozpoznania przez Starway, nie wpływa na uprawnienia Konsumenta do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Reklamacja Treści Cyfrowych

8. Reklamacja dotycząca Umowy o dostarczanie Treści cyfrowych stanowi jednocześnie żądanie doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z Umową o dostarczanie Treści cyfrowych.

9. Niezgodność Treści cyfrowych ma miejsce wtedy, gdy:

a. niezgodny z Umową o dostarczanie Treści cyfrowych jest ich opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji,

b. nie będą one pozostawały przydatne do szczególnego celu, do którego są potrzebne Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w momencie zawarcia Umowy o dostarczanie Treści cyfrowych i który przedsiębiorca zaakceptował,

c. nie będą one nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z Treści cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,

d. nie będą one występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwa, jakie są typowe dla Treści cyfrowej tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Treści cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że przedsiębiorca wykaże, że:

i. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie nie mógł o nim wiedzieć,

ii. przed zawarciem Umowy o dostarczanie Treści cyfrowych publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

iii. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy o dostarczanie Treści cyfrowych;

e. nie będą one dostarczone z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać,

f. nie będą one zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Konsumentowi przez przedsiębiorcę przed zawarciem Umowy o dostarczanie Treści cyfrowych.

10. Starway doprowadza do zgodności z Umową o dostarczanie Treści cyfrowych reklamowanej Treści cyfrowej w rozsądnym czasie od chwili, w której zostanie poinformowany o zaistniałych okolicznościach, bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając charakter oraz cel Treści cyfrowej, w jakim są wykorzystywane.

11. Jeżeli zachodzi okoliczność niezgodności Treści cyfrowej z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Treści cyfrowych, gdy:

a. doprowadzenie do zgodności z Umową o dostarczanie Treści cyfrowych jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;

b. doprowadzenie do zgodności w Umową o dostarczanie Treści cyfrowych okazało się nieskuteczne;

c. brak zgodności Treści lub Usług cyfrowych z Umową o dostarczanie Treści cyfrowych jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od tej Umowy;

d. z oświadczenia Starway lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści lub usług cyfrowych do zgodności z Umową o dostarczanie Treści cyfrowych w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

Reklamacja Towarów

12. Uznaje się, że Towar jest zgodny z Umową, jeżeli zgodne z Umową pozostają w szczególności jego opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność oraz Towar:

a. nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się Towary tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

b. występuje w takiej ilości i ma takie cechy jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może zasadnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Starway:

i. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

ii. przed zawarciem Umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakiej publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

iii. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy.

c. być dostarczany z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać.

13. Starway nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towar z Umową, jeżeli Konsument został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towar odbiega od wymogów zgodności z Umową oraz najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towar

14. Starway ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towar z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Towar z Umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od dostarczenia Towar, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towar lub charakterem braku zgodności z Umową.

VIII. Odstąpienie od Umowy:

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę na odległość może w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania Produktu odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny, składając Starway oświadczenie o odstąpieniu od tej Umowy. Oświadczenie może być wysłane:

i. pismem na adres Starway,

ii. w formie elektronicznej na adres: books@starwayinstitute.com.

2. Starway ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownik sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie). Starway dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

3. Koszty odesłania Towaru w przypadku odstąpienia od Umowy o którym mowa w postanowieniach powyżej ponosi Konsument.

4. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą.

5. Konsument zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczające jest odesłanie Towaru przed jego upływem.

6. W przypadku przekroczenia przez Konsumenta terminów dotyczących odstąpienia od Umowy, Starway odeśle Konsumentowi zwrócony Towar na jego koszt.

7. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w tym w przypadku, gdy:

i. dotyczy treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Starway rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Starway utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Starway przekazał konsumentowi potwierdzenie.

8. Za chwilę rozpoczęcia spełniania świadczenia w przypadku Treści cyfrowych uznaje się moment doręczenia Klientowi wiadomości e—mail z instrukcją pobrania lub uzyskania dostępu do Treści cyfrowych, chyba że zastrzeżono inaczej.

9. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Treści cyfrowej, konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej Treści cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

IX. Wyłączenie odpowiedzialności:

1. Starway nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub niemożność korzystania z Usługi lub Produktów spowodowane:

a) podaniem nieprawdziwych danych w procesie rejestracji, w tym wadliwego adresu poczty elektronicznej lub takiego adresu, do którego Użytkownik nie ma dostępu,

b) niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem operacji rejestracji, jeśli spowodowane zostało to wadą teletransmisyjną, techniczną, awarią urządzeń lub przerwaniem połączenia, z przyczyn niezależnych od Starway,

c) utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu, powstałych na skutek okoliczności, którym Starway nie mogło zapobiec lub przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, w tym problemów związanych z działaniem sieci teleinformatycznej lub łączy internetowych, jak również wywołanych zdarzeniami losowymi,

d) szkodami wywołanymi korzystaniem z Serwisu w sposób nieprawidłowy, w tym korzystaniem z Usługi w sposób sprzeczny z Regulaminem,

e) niekompatybilnym środowiskiem cyfrowym Użytkownika, nie zgodnym z wymaganiami technicznymi wskazanymi przez Starway.

2. Starway nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w zamówieniu oraz za usuwanie i/lub blokowanie wiadomości elektronicznych przez oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie elektronicznym używanym przez Użytkownika.

X. Wymagania techniczne konieczne dla korzystania z Serwisu:

1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest:

a) posiadanie urządzenia o sile sprzętowej wystarczającej do odtworzenia Treści cyfrowych w rozdzielczości Full HD,

b) połączenie z siecią Internet,

c) oprogramowanie pozwalające przeglądanie stron www,

d) posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,

e) obsługiwanie plików cookie w przeglądarce,

f) włączenie usługi JavaScript.

2. Korzystanie z Serwisu wymaga poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej Chrome w wersji nie niższej niż 25, Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 24 lub Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 7 lub innej, w której poprawnie będzie wyświetlał się i działał formularz zamówienia.

2. W celu prawidłowego korzystania z Treści cyfrowych niezbędne są wymagania takie same jak dla skorzystania z Serwisu oraz

a) program umożliwiający otworzenie plików tekstowych .pdf jak np. Adobe Reader

b) program umożliwiający otworzenie plików audio .mp3 jak np.Windows Media Player

c) program lub urządzenie umożliwiające otworzenie plików tekstowych .mobi, .epub

d) program umożliwiający otworzenie plików video np. Windows Media Player.

e) program umożliwiający otworzenie skompresowanych plików .zip, .rar np. WinRAR.

3. W przypadku niespełniania przez komputer Użytkownika parametrów technicznych opisanych powyżej, Serwis lub poszczególne jego elementy mogą nie działać prawidłowo.

4. Korzystanie z Serwisu co do zasady jest nieodpłatne. Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania aktywnego połączenia z siecią Internet. Ewentualne koszty połączenia internetowego ponosi Użytkownik zgodnie z regulaminem i cennikiem usług wybranego przez siebie dostawcy usług telekomunikacyjnych.

IX. Ochrona danych osobowych

1. W celu świadczenia Usług i realizacji Umowy Starway przetwarza dane osobowe Użytkowników.

2. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Starway w następujących celach:

a) umożliwienia korzystania z Produktów, ich zakupu przez Użytkowników, dostarczania Treści cyfrowych, realizacji Umowy, rozpatrywania reklamacji oraz dokonywania i weryfikacji rozliczeń pomiędzy Stronami – art. 6 ust. 1 lit. B RODO;

b) zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu w celu świadczenia Usług i realizacji Umowy – art. 6 ust. 1 lit. F RODO;

c) realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowego i rachunkowego– art. 6 ust. 1 lit. C RODO;

d) ewentualnej obrony lub dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. F RODO.

3. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługują wszystkie prawa określone w RODO, w szczególności: prawo dostępu do danych osobowych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przeniesienia.

4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Starway oraz tryb realizacji praw zostały zawarte w Polityce prywatności Starway dostępnej tutaj: https://psychologiahejtu.pl/pol-privacy-and-cookie-notice.html

5. Organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, infolinia: 606 950 000. Osoby, które uważają, że ich dane osobowe są przetwarzane nieprawidłowo, mają prawo skierować sprawę do organu nadzoru. W każdym przypadku zachęcamy do uprzedniego kontaktu ze Starway celem wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości.

6. Niniejszy Regulamin dotyczy świadczenia usług objętych tym Regulaminem, tj. dostępu do Produktów i Materiałów, a zatem informacja o przetwarzaniu danych osobowych również dotyczy wyłącznie ww. zakresu. Niezależnie od powyższego, jeżeli osoba, której dane dotyczą korzysta również z innych produktów lub usług Starway lub w inny sposób jest lub była ze Starway związana, również w tych innych zakresach dochodzi do przetwarzania danych osobowych, o czym osoby, których dane dotyczą, są informowane w ramach poszczególnych zakresów kontaktu lub wzajemnej współpracy. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, ma jakiekolwiek dodatkowe pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, należy skontaktować się ze Starway celem uzyskania dodatkowych informacji. Starway udzieli wszelkich informacji i niezbędnego wsparcia w realizacji praw osób, których dane dotyczą niezwłocznie i w najszerszym możliwym w danej sytuacji zakresie.

X. Postanowienia dotyczące użytkowników niebędących Konsumentami i Konsumentami-Przedsiębiorcami:

1. Niniejszy punkt Regulaminu dotyczy wyłącznie Użytkownika niebędących Konsumentami i Konsumentami-Przedsiębiorcami.

2. Starway przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej z Użytkownikiem niebędącym Konsumentem i Konsumentem-Przedsiębiorcą w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny

i nie rodzi po stronie Użytkownika niebędącego Konsumentem i Konsumentem-Przedsiębiorcą żadnych roszczeń w stosunku do Starway.

3. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Starway z tytułu rękojmi za Usługę wobec Użytkownika niebędącego Konsumentem i Konsumentem-Przedsiębiorcą zostaje wyłączona.

4. W wypadku Użytkowników niebędących Konsumentami i Konsumentami-Przedsiębiorcami, Starway może wypowiedzieć Umowę lub jakąkolwiek umowę licencji zawartą na podstawie Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w dowolnej formie.

5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Starway, a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem i Konsumentem-Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Starway.

6. W odniesieniu do Użytkownika niebędącego Konsumentem i Konsumentem-Przedsiębiorcą Starway może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

XI. Postanowienia końcowe:

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy oraz ustawy Kodeks cywilny.

2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych w wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest sąd właściwy według siedziby Starway. Postanowienie to nie dotyczy Konsumentów. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Starway, a Użytkownikiem, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem zostaje poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

3. Regulamin może podlegać zmianom w przypadku zmiany prawa lub warunków świadczenia usług dostępnych w Serwisie. Starway informuje o zmianie Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej https://psychologiahejtu.pl/ oraz przesyłając informację na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania nowego Regulaminu w Serwisie. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje zmiany Regulaminu, jest on uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, pod warunkiem złożenia wypowiedzenia, w formie w której zawarto Umowę, nie później niż w terminie 14 dni od poinformowania o zmianie. Nowe postanowienia Regulaminu są stosowane do zamówień złożonych po dniu ich wejścia w życie zmian Regulaminu.

4. Starway może w każdym czasie sprostować zwykłe omyłki pisarskie i redakcyjne Regulaminu. Za zwykłe omyłki pisarskie lub redakcyjne uważa się omyłki, które nie wpływają na prawa i obowiązki stron. Takie sprostowanie nie stanowi zmiany Regulaminu w rozumieniu ust. 4 powyżej. Sprostowanie obowiązuje od chwili opublikowania sprostowanej treści Regulaminu, umowy dotyczące Usług zawarte przed sprostowaniem Regulaminu realizowane będą na nowych zasadach.

5. Starway dokłada wszelkich starań, by świadczone Usługi w ramach Serwisu były na najwyższym poziomie, jednakże Starway nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Serwisu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Serwisu.

6. Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego opublikowania tj. z dniem 18 grudnia 2023 r.

pixel